warp 8 / zahrady

2015 - 2018

Visuté zahrady babylonské jsou projektem zaměřeným na zkoumání hranic a konstrukce mýtu. Za tímto účelem dílo vychází z formálních možností média knihy a vlastností textu podpořeného pseudovědeckými teoriemi. Fotografický obraz přitom slouží jako doplňující složka popisného aparátu, či prvek autenticity předkládaných tezí.

Kniha je strukturována jako mýtus vývoje fenoménu Zahrady. Tento vývoj je charakterizován jako geneze počínající rajskou zahradou Edenu, odvíjející se přes čínský daoistický mýtus duálních zahrad Xuanpu a Penglai, dále přes pád Visutých zahrad Babylonských až po současný stav fragmentovaných a izolovaných zahradních komplexů. Každá z etap je charakterizována a popsána jak na základě historických zdrojů, tak vytvořením podpůrných mýtů a linearizaci celkové osy geneze.

Otázka víry a důvěryhodnosti je pro dílo stěžejním momentem. Kniha by měla ve čtenáři vyvolávat jak – do určité míry – automatickou důvěru v psané slovo, tak pochybnosti a nejistotu s vrstvící se stavbou konstruovaného mýtu. Balancování v šedé zóně důvěryhodnosti, faktů a fikce je záměrné, a to i s cílem přimět čtenáře k zamyšlení se nad samotnými tématy rozebíranými v knize.

Kniha je do jisté míry problematické médium co se týče její prezentace v galerijním prostoru a primárně tak není zcela zamýšlena. Ideální formou prezentace by byla forma intervence do knihovních (veřejných) prostorů, kde může potenciální divák na dílo narazit ve zcela nečekaném kontextu, a kde mu může i přirozeněji důvěřovat.